Česky English Deutsch

Notář

Notář svou činností předchází právním sporům a hájí principy práva a spravedlnosti. Jeho úkolem je nestranné posuzování právních situací, nalézání smírných řešení a schopnost dosáhnout více kompromisem než soudním rozsudkem.

Většina práce, kterou notář vykonává, není nikdy skutečně viditelná - a tak je to správné.

V České republice řadíme notáře ke svobodným povoláním. Notář má vysokoškolské právnické vzdělání a je státem pověřenou osobou, která na základě svěřené pravomoci vykonává specifickou právní činnost. Touto činností je poskytování právních služeb zákonem předepsanou formou, v zákonem vymezených oblastech právních vztahů a za úplatu.

Postavení notáře ve srovnání s jinými právními profesemi kontinentálního práva definuje postavení právních profesí v soudní síni:
- soudce sedí v čele zasedacího sálu vždy o stupínek výš, tedy nad stranami
- advokáti sedí v lavicích spolu se žalobci nebo žalovanými, jejichž zájmy hájí, tedy advokáti jsou se stranami
- notář stojí pomyslně pod soudcem, ale není ani se žalobcem, ani se žalovaným, notář se tedy nachází mezi stranami

Listiny sepsané notářem jsou veřejnými listinami a v případě soudního řízení jsou považovány bez dalšího za věrohodný důkaz. Z důvodu právní jistoty účastníků je notář povinen archivovat notářské zápisy po dobu 70 nebo 100 let podle druhu listiny. Archiv zřizuje na vlastní náklady ve svých prostorách. Po uplynutí této doby se notářské zápisy dále archivují centrálně.

Notář klientům odpovídá za škodu, kterou způsobí svou činností, a pro tento případ musí být pojištěn.

Notář je do svého úřadu jmenován ministrem spravedlnosti na základě výsledků konkurzu. Ministr spravedlnosti také určuje počet notářských úřadů (numerus clausus) pro konkrétní územní celky, tj. okresy a obvody.

Notář - doktor dobrých mravů. Rozsah notářské činnosti sahá od pozůstalostí přes majetkové vztahy v rodinách, smlouvy o nemovitostech až po firemní právo. Přestože psané právo podléhá nepřetržitým změnám, notářská praxe vychází ze staletých tradic, utvářených v každodenním kontaktu s klienty. Zkušený notář ochrání majetek lépe než armáda detektivů. Nestranný notář řeší problémy klientů s odkazem na lidskou slušnost a předcházení budoucím sporů. Notář tak vnáší do majetkové sféry dobré mravy a stabilitu. A to stojí za to.

Notářství v České republice patří k notářstvím kontinentálního (evropského) typu. K notářství kontinentálního typu se v současné době hlásí zástupci 76 zemí, které jsou sdruženy v celosvětové Mezinárodní unii latinského notářství (U.I.N.L.). Jejími členy jsou státy ze všech kontinentů (s výjimkou Austrálie), např. Čína, Japonsko, Rusko, všechny evropské země se svými systémy občanského práva kontinentálního typu, všechny země Latinské Ameriky a také některé muslimské a mnohé africké státy. Mezinárodní unie latinského notářství byla založena v roce 1948 a její sídlo je v Římě. Notářská komora České republiky byla přijala za člena U.I.N.L. v roce 1994.

Odměna notáře za notářskou činnost je pevně stanovena právním předpisem vyhláškou Ministerstva spravedlnosti České republiky. Základem pro výpočet odměny notáře je zpravidla tarifní hodnota předmětu úkonu, tj. např. výše kupní ceny, výše půjčky nebo úvěru, hodnota daru nebo výše základního kapitálu právnické osoby. Tam, kde základ pro výpočet odměny nelze určit, uvádí vyhláška pevnou cenu. Také některé další činnosti notáře jsou honorovány jednotnou cenou za provedený notářský úkon, např. ověření podpisu 30,-- Kč, sepsání závěti 1500,-- Kč, apod. V principu platí, že výši odměny nelze s notářem dohodnout, ale je vždy nutné respektovat právní předpis. To jednak přináší jistotu klientům, že u každého notáře zaplatí za stejnou službu stejnou cenu a jednak i jistotu notářům, že nebude docházet k nežádoucí cenové konkurenci mezi notáři v podobě podbízivých cen.

Další informace o evropském notářství nalezete například na těchto stránkách:

- Notářská komora České republiky www.nkcr.cz
- Notářská komora Slovenské republiky www.notar.sk
- Notářská komora Rakouské republiky www.notar.at
- Notářská komora Spolkové republiky Německo www.notar.de